Робно књиговодство


Калкулација
Калкулација је књиговодствена исправа која документује поступак формирања продајне цене робе као и улаз робе у магацин. Аутоматски обрачунава низ ставки на калкулацији и тако значајно скраћује време потребно за израду калкулације: обрачунава набавну цену и набавну вредност после рабата, обрачунава трошкове по артиклу, обрачунава бруто набавну цену, има низ могућности за формирање продајне цене, обрачунава укупну набавну и продајну вредност робе на калкулацији.

Нивелација

Отпремница
Отпремница је књиговодствени документ којим се евидентира излаз робе из магацина. Образац за израду отпремнице је направљен тако да буде једноставан за употребу и разумљив свима.

Повраћај робе од стране купца
Повратница је документ којим се евидентира повраћај робе која је претходно продата купцу. Евиденција повраћаја робе подразумева обраду и архивирање следећих података: датум повраћаја робе, купац, назив артикла, шифра артикла, количина, цена, продајна цена, пдв, продајна вредност.

Повраћај робе добављачу
Повратница добављацу може да се користи за евиденцију поврата робе која је узета на комисиону продају или за евиденцију поврата робе из било ког другог разлога. На повратници добављачу се налазе следећи подаци: назив артикла, шифра артикла, количина, цена без ПДВ, ПДВ, продајна цена, продајна вредност.

Отпис робе
Образац за евиденцију отписа робе садржи следеце подакте: датум отписа, назив и шифру артикла, количину за отпис, цену без ПДВ, ПДВ, цену са ПДВ и вредност. Сам поступак отписивања робе је веома једноставан: потребно је само уписати шифру или назив артикла. Могуће је уписати напомену, односно разлог отписа робе.

Лагер листа

Магацинска картица
Магацинска картица или картица робе је документ у коме се приказују све промене које се односе на одређени артикал. Овај документ се формира аутоматски на основу података који су уписани преко калкулације, нивелације, отпремнице и повратнице.

Књига промета (КЕПУ)
Кепу књига је образац у коме се финансијски приказује промет робе у складишту. Програм за робно књиговодство аутоматски формира овај образац и то на основу података који су уписани преко калкулације, нивелације, отрпемнице и повратнице.

Промет
Промет је извештај у коме се приказује целокупан робни промет пословне јединице у периду који одреди корисник. У овом извештају приказују се следеци подаци: Списак рацуна/отпремница који су издати заједно са артиклима који су продати
Списак робе која је враћена од стране купца заједно са укупном вредношцу робе
Суме по дану промета и сума за укупни период који је приказан

Приступ подацима
Програм за робно књиговодство је дизајниран по принципу сервер - клијент, што знаци да је у потпуности прилагоден за рад у мрежном окружењу. Такоде, омогуцен је и приступ подацима и са рацунара који се налазе на удаљеним локацијама, односно са рачунара који нису повезани у локалну мрежу. То знаци да подацима можете да приступите са било које локације на свету путем интернета. Програм може да употребљава неограничен број корисника, при чему постоји могућност да се корисницима ограничи приступ подацима. Тако, на пример, кориснику може да се одобри да прегледа све податаке али да му се ускратити право да уноси нове или мења постојеће податке.