PALS algoritam Covid -19Za preuzimanje PDF datoteke, kliknite na sliku!
strana: 117 : 24.4.2020. :

Osnovne prepreke u implementaciji Preporuka 2010 u Srbiji Factors that limit the implementation of guidance 2010th in Serbia
Autor: Aleksandra Lazic
Објављено: 29.8.2016.


ALS algoritam Covid -19


PALS algoritam Covid -19


005. PREPORUKA RESUSCITACIONOG SAVETA SRBIJE KOJA SE ODNOSI NA OBUKU I PRAKTIČNO UVEŽBAVANJE TEHNIKA TOKOM RESUSCITACIJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19


004. ETIČKA NAČELA I PREPORUKE ZA PREHOSPITALNO URGENTNO ZBRINJAVANJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI